"Miroir" - "Mirror" (Oeuvres mixte - Mixedmedia art)
     

"Miroir" - "Mirror" (Oeuvres mixte - Mixedmedia art)